Том 7, № 2 (2021)

Весь выпуск

Просмотреть или скачать весь выпуск PDF

Содержание

ПОЛИТОЛОГИЯ

Sergey A. Denisov
PDF
122-133
Dmity A. Kazantsev, Dmitry A. Kachusov
PDF
134-145
Marianna N. Shestakova
PDF
146-157
Maxim V. Yakovlev
PDF
158-165
Nadezhda N. Tarusina
PDF
166-181

СОЦИОЛОГИЯ

Vladimir V. Zagrebin, Igor Y. Kiselev, Natalia V. Ovchinnikova, Anna G. Smirnova, Elisey V. Yasyuchenya
PDF
182-193
Galina V. Kolosova
PDF
194-203

ФИЛОЛОГИЯ

Yulia. S. Potyomkina, Marina V. Shamanova
PDF
204-211
Kristina O. Selezneva
PDF
212-222